ΕλληνικάΑγγλικά

Περιγραφή και Στόχοι

Αντικείμενο του έργου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση ηλιακής και αιολικής ενέργειας μέσω ενός συνδυασμού αυτόνομων υβριδικών συστημάτων που συνδυάζουν μια ή περισσότερες πηγές ΑΠΕ. Τα συστήματα αυτά συνδέονται τόσο στην πλευρά της παραγωγής ενέργειας σε ένα ενιαίο δίκτυο αλλά και συνεργάζονται διαχειριστικά ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο διαχείρισης της ενέργειας από ΑΠΕ κατά βέλτιστο κατά το δυνατόν τρόπο.

Η βελτιστοποίηση αυτή στοχεύει στη μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας, της αποθήκευσής της σε περιόδους αιχμής των ΑΠΕ, καθώς και της ικανοποίησης όλων των σχεδιαστικών και λειτουργικών περιορισμών.

Το προτεινόμενο σύστημα λοιπόν αποτελείται από πολλαπλά συστήματα παραγωγής ενέργειας:

  • μέσω φωτοβολταϊκών στοιχείων

  • ανεμογεννητριών

  • κυψελίδων καυσίμων που τροφοδοτούν συνεχώς ενέργεια ένα συγκεκριμένο ηλεκτρικό δίκτυο

Σκοπός του έργου είναι η πλήρης αξιοποίηση της υπάρχουσας περίσσειας ΑΠΕ με τη χρήση της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης του υδρογόνου, αλλά και απολύτως ασφαλής εξυπηρέτηση του δικτύου από τα συστήματα βοηθητικής παροχής ενέργειας.

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου θα αναπτυχθεί ένα κεντρικό σύστημα βέλτιστου ελέγχου, ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας από διάφορες πηγές καθώς και ένα εργαλείο για βέλτιστη διαχείριση, αποθήκευση και διανομή της παραγόμενης ενέργειας.

Έργο

  • Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΠΑ 2007-2013)
  • Χρονική Διάρκεια : 1/12/2010, Διάρκεια : 36 Μήνες
  • Συνολικός Προϋπολογισμός : 582.706,96€
  • Συντονιστής: Συστήματα SUNLIGHT
 
                                                                                                                                                                                                                                                              Copyright © 2019 PSDI